هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

Logo

محمد جمالی

نایب رئیس هیئت مدیره
 • دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی
 • معاونت سرمایه گذاری هلدینگ امید
 • مدیرعامل سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
 • عضو هیات مدیره کارگزاری توسعه صادرات
 • مدیر عامل تامین سرمایه تمدن
Logo

میثم خدایاری

عضو هیئت مدیره
 • دانش آموخته  Computational Finance در دانشگاه CARNEGI MELLON
 • جانشین معاون تأمین مالی شرکت تأمین سرمایه تمدن
 • عصو کمیته راهبری دانش بنیان بانک توسعه صادرات
 • مدیر عامل شرکت سنجش فناوری دانشگاه صنعتی شریف
Logo

محمد کفاش پنجه شاهی

مدیر عامل
 • دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی
 • مدیر عامل شرکت کارگزاری خبرگان سهام
 • مدیر عامل شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت
 • مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک مسکن
Logo

طهماسب مظاهری

رئیس هیئت مدیره
 •  دکتری مدیریت مالی
 • وزیر امور اقتصادی و دارایی
 • رئیس کل بانک مرکزی
 • عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار
 • رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران