مجوز فعاليت سبدگردانی

فعالیتهای ذیل مجوز فعاليت سبدگردانی

 • تصميم به خريد، فروش يا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمايه ‎‏گذار معين توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، به منظور كسب انتفاع برای سرمايه ‎گذار؛
 • پذيرش سمت در صندوق ‎های سرمايه‏ گذاري؛
 • ساير فعاليت‏ هايی كه طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارنده مجوز فعاليت سبدگرداني، مجاز است به آن فعاليتها مبادرت نمايد.

به موجب تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز سبدگردانی شرکت در مرداد ۱۴۰۱ به مدت پنج سال تمدید گردید.

مجوز فعاليت مشاور عرضه

فعالیتهای ذیل مجوز فعاليت مشاور عرضه

 • بررسی برنامه يا طرح موضوع تأمين مالی ناشر و ارائه مشاوره در خصوص شيوه تـأمين مـالی مناسب؛
 • ارائه مشاوره درخصوص قوانين و مقررات عرضه اوراق بهادار و تكاليف قانونی ناشر؛
 • تهيه گزارش توجيهی يا ارائه راهنمايي ‎های لازم جهت تهيه گزارش توجيهي؛
 • بررسی اطلاعـات، مـدارك و مسـتندات تهيـه گـزارش تـوجيهی و در صـورت لـزوم اخـذ نظـر كارشناسان يا اشخاص حقوقی ذيصلاح در خصوص گزارش‎‏های يادشده؛
 • تأييد نهايی گزارش توجيهی به استناد رسيدگی انجام شده و اظهارنظر كارشناسان يا اشـخاص حقوقی ذيصلاح؛
 • تهيه بيانيه ثبت يا درخواست معافيت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر؛
 • نمايندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذيصلاح به منظور پيگيری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار؛
 • انجام مطالعات ارزيابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره به ناشر در خصـوص ميـزان انتشار اوراق بهادار، شرايط انتشار، نحوه فروش يا پذيره‎ نويسی اوراق، زمان بندی انتشار و عرضـه اوراق بهادار و راهنمايی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار؛
 • طراحی اوراق بهادار؛
 • بازاريابی و فروش اوراق بهادار؛
 • تعيين قيمت فروش يا پذيره ‎نويسی اوراق بهادار.

به موجب تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز مشاوره عرضه شرکت در مرداد ۱۴۰۱ به مدت سه سال تمدید گردید.

مجوز مشاوره پذيرش اوراق بهادار يا كالا

فعالیت‏های ذیل مجوز مشاوره پذيرش اوراق بهادار يا كالا

 • مشاوره و انجام كليه امور اجرايی برای پذيرش اوراق بهادار در هريك از بورس ‎هـا و بازارهـای خارج از بورس به نمايندگی از ناشر در صورت اخذ مجـوز مشـاوره پـذيرش در خصـوص اوراق بهادار؛
 • مشاوره و انجام كليه امور اجرايی برای پذيرش كـالا در هريـك از بـورس ‏هـا بـه نماينـدگی از عرضه‎ كننده كالا در صورت اخذ مجوز مشاوره پذيرش در خصوص كالا.

به موجب تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز مشاوره پذیرش شرکت در مرداد ۱۴۰۱ به مدت سه سال تمدید گردید.

عناوین خدماتی که سبدگردان طی ۵ سال گذشته از محل آنها درآمد داشته است

عنوان درآمد سال 1398 سال 1399 سال 1400 سال 1401
کارمزد سبدگردانی 100% 87% 57% 30%
حق الزحمه مدیریت صندوق 0% 12% 41% 67%
کارمزد مشاوره عرضه پذیرش 0% 1% 2% 3%
جمع 100% 100% 100% 100%