قوانین و مقررات

فعالیت در بازار سرمایه به عنوان یکی از بازارهای مالی استاندارد کشور تابع قوانین و مقررات مصوب می باشد. سازمان بورس و اوراق بهادار متولی اجرای صحیح این قوانین توسط ناشران، نهادهای مالی و سایر فعالان این بازار است. «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامي ايران» و «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جديد در راستای تسهيل اجرای سياستهای كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» سازوکار اجرا و نظارت بازار سرمایه را فراهم آورده اند.