حساب شرکت

حساب بانک شهر

شماره حساب 100846105855

شماره شبا IR570610000000100846105855

به نام شرکت سبدگردان اعتبار شعبه ولیعصر-توانیر کد 334