متولی گری صندوق

متولی گری صندوق

این شرکت با برخورداری از پرسنل با تجربه مالی و سرمایه گذاری، آمادگی خود را جهت پذیرش سمت متولی گری و صندوق سرمایه گذاری را اعلام می دارد.