سبدگردانی

معرفی سبدگردانی

سبدگردانی بصورت عمومی یعنی مدیریت حرفه ای سرمایه گذاری اشخاص حقیقی یا حقوقی در اوراق بهادار رسمی یک کشور؛ برای .درک بهتر این فرآیند لطفاً ادامه مطلب را مطالعه فرمائید

سرمایه گذار حقیقی

سرمایه گذار حقوقی