صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اعتبار آفرین ایرانیان

این صندوق از نوع صندوق‌های بادرآمد ثابت است که عمده منابع صندوق در دارایی‌های کم ریسک یا بدون ریسک نظیر اوراق تأمین مالی دولت، شهرداری‌ها، شرکت‌های معتبر و سپرده یا گواهی سپرده بانکی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری می‌شود. سرمایه‌گذاری در این صندوق دارای پرداخت سود قابل پیش‌بینی ماهانه است.

صندوق سرمایه گذاری اعتبار سهام ایرانیان

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است که عمده منابع صندوق در سهام، حق تقدم سهام و اوراق مشتقه سهام سرمایه‌گذاری می‌شود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام با تجمیع مبالغ سرمایه‌گذاران همانند یک سبد سرمایه‌گذاری تحت مدیریت متخصصین سرمایه‌گذرای در بورس و اوراق بهادار، به مدیریت دارایی سرمایه‌گذاران می‌پردازند.