مشاوره تامین مالی

مشاوره تامین مالی

با توجه به گسترش ابزارهای بازار سرمایه در کنار بازار پول، در دهه اخیر بسیاری از شرکت های خصوصی و دولتی اقدام به استفاده از ابزارهای سرمایه ای و یا بدهی تامین مالی در بستر بازار سرمایه نموده اند . با توجه به الزام سازمان بورس برای رعایت مقررات و دستورالعمل های ضروری انتشار اوراق توسط متقاضیان، شرکت سبدگردان اعتبار آمادگی ارائه خدمات مشاوره، طراحی و اجرای تامین مالی متقاضیان را انجام دهد.